Nabízíme služby PODNIKOVÉHO ENERGETIKA

Pro společnosti a obce náš  ENERGETIK/MANAŽER a ENERGETIK/PRAKTIK

posoudí aktuální stav energetického hospodářství v podniku (organizaci),

následně vydefinuje potřeby podniku v oblasti energetického hospodářství,

dále průběžně zajišťuje systematické provádění energetického manažerství na úrovni jednotlivých provozů či segmentů konkrétního podniku (organizace),

snižování energetické náročnosti s návazností poklesu negativních vlivů energetiky na životní prostředí a snižování nákladů vydaných za energie,

na základě diagnostiky energetického hospodářství stanovuje doporučení  v investiční oblasti (doporučuje plán realizace energetických úsporných opatření),

tvoří přehled v tocích jednotlivých druhů energie, a to v technických i finančních jednotkách,

prostřednictvím pravidelné analytické činnosti odhaluje problémy při spotřebě energie,

kontinuálně sleduje náklady na jednotlivé energie (paliva, energie, voda),

v rámci evidenční činnosti aktualizuje databázi evidenčních míst energií a médií (zvlášť fakturační, zvlášť podružné měřiče),

eviduje zdroje znečištění,

zajišťuje sběr dat a správu výkaznictví energií z podporovaných zdrojů (OTE),

zajišťuje dodržování povinností daných legislativou 

zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon,

zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a dalších zákonů, vyhlášek a norem,

v součinnosti s vedením společnosti či představiteli obce vytváří podmínky pro zavedení a trvalé uplatňování Energetického managementu,

ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií.

 

Ukázky výstupů